ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3551 Ónod, Nyéki út 4.

 

Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

 

Házirend

 

2017


 

 

HÁZIREND

 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

 

A Házirend célja és feladata

 

 1. A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

 1. A Házirendbe foglalt előírások célja: - biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, - a tanulók iskolai, közösségi életének megszervezése

 

 1. A Házirend tartalma:
 • Legitimációs záradékok
 • A házirend hatálya és elfogadása
 • A tanulók közösségei
 • A tanulók jogai
 • A tanulók kötelességei
 • Az iskola munkarendje
 • Az épület berendezései, tárgyai, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések
 • A tanulók testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások
 • A tanórán kívüli foglalkozások
 • Magatartási követelmények
 • Szorgalmi követelmények
 • A tanulók jutalmazása
 • A tanulók büntetése
 • A fegyelmező intézkedések elvei és formái
 • A tanulószoba otthonra, tanulószobára 16.00 óráig való benntartózkodásra vonatkozó szabályok 
 • Mellékletek

 

 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirendjének elfogadása és jóváhagyása

 

 

Az iskolai Házirendet az iskolai diákönkormányzat 2016. szeptember 1. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

 

                                                                                              ………………………….

 iskolai diákönkormányzat vezetője

 

Az iskolai Házirendet a szülői munkaközösség iskolai vezetősége 2016. augusztus 25. napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

                                                             

                                                                                                ………………………….      

szülői munkaközösség vezetője

 

 

Az iskolai Házirendet az iskola nevelőtestülete 2016. június 24. napján tartott ülésén elfogadta

 

                                                                                                ………………………….                                                                                                        igazgató

 

 

 

Az iskolai Házirendet a fenntartó 2016. szeptember …………………………………………..

………./2014. sz. határozata alapján jóváhagyta.

 

                                                                                                ………………………….                                                                                                       igazgató

 

 

Ónod, 2016.szeptember 1.

             

 

A HÁZIREND HATÁLYA

 

 

Az intézmény neve: Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola  Székhelye: Ónod, Nyéki út 4.

OM azonosító: 201494

KLIK azonosító: 048044                     

A hatálybalépés időpontja: 2016. szeptember 1.

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 • 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

 

 1. A Házirend önálló iskolai belső jogi norma, a közoktatási törvény felhatalmazása alapján alkotott, az intézmény Pedagógiai programjához igazodó belső jogi forrás.
 2. A Házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre

(tanulóra, szülőre, minden alkalmazottra.)

 1. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyben ellátja a tanulók felügyeletét.

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

 1. A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és a nevelő testület fogadja el. Elfogadásakor az SZK és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.
 2. A Házirend módosítását a diákönkormányzat, a szülők közössége, a nevelőtestület és az iskola vezetője kezdeményezheti.
 3. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell § a tanulókat osztályfőnöki órán  § a szülőket szülői értekezleten.
 4. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük
 • a tanulókkal osztályfőnöki órán
 • a szülőkkel szülői értekezleten

 

A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

 1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

 

 1. A szülők a Házirendet minden tanév első szülői értekezletén ismerhetik meg, a tanulók pedig az első osztályfőnöki órán. Ezen kívül tájékoztatást kérhetnek róla az osztályfőnöktől vagy az iskolavezetőség bármelyik tagjától.

 

 1. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető:

 

 • az iskola portáján
 • az iskola irattárában
 • az iskolai könyvtárban
 • az iskola nevelői szobájában
 • az iskola igazgatójánál
 • az iskola igazgatóhelyettesénél
 • az osztályfőnököknél
 • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
 • az SZM vezetőjénél.

 

 

1. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI

Az osztályközösség

 

 • Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető- az osztályfőnök áll. 
 • Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére- az alábbi tisztségviselőket választják meg: az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe két fő osztályképviselőt.

 

A diákkörök 

 

 • Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb.
 • A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége.
 • A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején –az adott lehetőségek figyelembevételével- a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 
 • A diákköröket nevelő, szülő, vagy az az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

 

Az iskolai diákönkormányzat

 

 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályok megválasztott küldötteiből álló diákönkormányzat irányítja (4-8. évfolyamon választott osztály képviselők, osztályonként 2 fővel).
 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott alsós nevelő illetve felső tagozaton tanító pedagógus helyettese segíti.
 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

 

 

 

2.  A TANULÓK JOGAI

 

 1. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A szociális támogatáshoz való jogok az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót.
 2. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre.

A                diákkör tevékenységének az iskola pedagógiai programjához kell illeszkednie. Kapcsolódhat bármilyen tantárgyhoz, művészeti vagy sporttevékenységhez, az egészséges életmód, a kulturált környezet kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A diákkörök működésének tárgyi feltételeit (pl. teremszükséglet) az intézmény lehetőségeihez mérten biztosítja.

 1. Az iskola diákönkormányzatának véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. Nagyobb közösségnek kell tekinteni az iskolai évfolyam, osztály, idegen nyelvi csoport, diákkör tagjainak 50%-át +1 főt.
 2. A tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat olyan iskolai döntések, eljárások ellen, amelyek valamilyen problémát, gondot jelentenek, esetleg sértik a jogait. A diákönkormányzat vezetője kezdeményezheti a panasz kivizsgálását annál a személynél, akinek ez a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztályfőnök, tanulószobás csoportvezető vagy az igazgató.
 3. A tanulónak a tanulmányait érintő valamennyi kérdésről tájékozódási joga van. E jogával közvetlenül is élhet szóban a szaktanárnál, osztályfőnöknél, tanulószobás csoportvezetőnél, az iskolai vezetőség bármelyik tagjánál. A tanulónak tájékozódási joga van a dolgozatok eredményeinek 15 tanítási napon belüli megismerésére.

A                témazáró dolgozatok időpontját előre időben, a tanulókkal közölni kell. Az alsó tagozaton naponta egy, a felső tagozaton két témazáró dolgozat írattatható. Az írásbeli dolgozatokat 15 napon belül ki kell kijavítani.

 1. A tanulónak véleményezési és javaslattevő joga van az őt érintő összes kérdésben. A jogokkal egyénileg és tanulóközösségen keresztül is élhet. Véleménynyilvánításával természetesen nem sértheti meg mások személyiségi jogait, emberi méltóságát. A véleménynyilvánítással rendszeresen élhet a diákönkormányzat ülésein.
 2. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben a szülői munkaközösségnek joga, hogy véleményt nyilvánítson. Nagyobb közösségnek kell tekinteni az iskolai évfolyam, osztály, idegen nyelvi csoport, diákkör tagjainak 50%-át +1 főt.
 3. A diákönkormányzat dönt az egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A diák-önkormányzati nap időpontját az iskola, éves munkaterve rögzíti. A diák-önkormányzati nap programját a diákönkormányzat állítja össze a segítő tanár közreműködésével. A tervezett programról a nevelőtestület a diákönkormányzati nap előtt legalább egy héttel véleményt nyilvánít.
 4. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezen való részvétel önkéntes. 
 5. A tanulónak különösen joga, hogy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
 6. A családok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetnek az arra rászoruló tanulók. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés módjáról az iskola gyermekvédelmi felelőse ad tájékoztatást.
 7. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi-, vagy szakorvos részvételével biztosítja- a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
 • fogászat: évente egy alkalommal
 • kötelező státusz vizsgálat évente egy alkalommal
 • a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
 • valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évfolyamon.
 1. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

 

 

 

 

3. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI

 

1. Minden tanuló köteles az iskola munkarendjét betartani (Lásd az iskola munkarendje c. fejezet.)

A tanulónak a tanítási órákra kötelező hozni a tantárgyhoz szükséges felszereléseket és eszközöket. Tilos az iskolába olyan eszközöket hozni, amivel zavarhatja a tanítást. Így: MP3, MP4, I-Pod, hangszóró, diktafon, fényképezőgép, kártya és egészségre káros tárgyakat, illetve bármilyen olyan eszközt, amivel saját maga és mások testi épségét veszélyezteti.

 1. és egyéb játékokat. Tilos bármilyen szúró – vágó eszközt hozni az iskolába. A tanórákon kötelező a fegyelmezett magatartás. Az órák alatt tilos enni, inni. Tilos rágógumizni az iskolában tartózkodás alatt.
 2. Egy- egy óráról való eltávozásra az igazgató, igazgató-helyettes, és az osztályfőnök adhat engedélyt, szülői kérés alapján, amely történhet írásban vagy személyesen. A szülő legfeljebb 3 nap távolmaradást igazolhat. (11/1994. MKM. r. 4/A)
 3. A tanuló az ellenőrzőjét minden tanítási órára köteles elhozni, a beírt értesítéseket és osztályzatokat a szaktanárral és a szülővel aláíratni.
 4. Közlekedni a folyosón és az osztálytermekben csak lépésben lehet, lehetőleg a lépcsők és folyosók jobb oldalán. Az udvaron, szabadon mozoghatnak a tanulók, vigyázva a saját és a társak testi épségére.
 5. A tornaterembe, az informatika terembe,a kémia szertárba fejlesztő szobákba csak a nevelők vezetésével mehetnek be. 
 6. A tanítási óráról való mulasztást betegség esetén az orvossal kell igazoltatni, az igazolást a szülőnek is alá kell írnia.
 7. Tanítási óráról 15 percet meghaladó igazolatlan késés igazolatlan órát eredményez, a 15 perc alatti késések igazolatlan órává adódnak össze. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül köteles mulasztását igazolni. 9.  A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Legyen alkalomhoz illő és életkorának megfelelő. Testnevelés órán a megfelelő sportöltözetben kell megjelenni.

Tilos a kirívó öltözet, a lányok felsőrészének takarnia kell a hasat és a köldököt. 

Tilos a haj és körömfestés, fiúknak a fülbevaló, valamint a piercing és a tetoválás viselete. A tanuló mind viselkedésében, mind öltözékében legyen szolid és visszafogott. Iskolai ünnepélyeken fehér blúzt, inget, ill. sötét szoknyát /nadrágot/ kell viselni.

 1. A tanulók egészségének megőrzése érdekében a dohányzás valamint szeszesital, kábító hatású szerek, energia- koffeintartalmú italok fogyasztása tilos! 
 2. Tiltott jelképeket nem viselhetnek!
 3. Az iskola berendezéseire, felszerelési tárgyaira vigyázni kell. Károkozás esetén meg kell téríteni az okozott kárt a szülőnek, illetve gondviselőnek.
 4. A tanulók a talált tárgyakat az iskola portáján kötelesek leadni.
 5. A tanulónak a tartós használatba kapott könyvek állagát meg kell őrizni, rongálás esetén kártérítésre kötelezhető. A tankönyvet köteles tanév végén mások számára is használható állapotban visszaadni. Amennyiben a könyveket elhagyja, megrongálja, köteles az ár 50%-át megfizetni. A kölcsönzött tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt a tanuló meg is vásárolhatja, miután a jogszabály alapján a tanuló részére ezek értékesíthetők.
 6. Az iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnökök útmutatása szerint kell viselkedniük, magatartásukkal segíteniük kell a rendezvény sikerét, eredményességét, a rendezvények lebonyolításában a nevelők kérésének eleget téve részt kell venniük. 
 7. Az       általános          emberi             együttélési      szabályokat     kötelességük   megtartani,             nem önbíráskodhatnak, tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát. Tartsa tiszteletben társa, tanárai és mások személyiségi jogait. Tilos megbotránkoztató, sértő megnyilvánulásokat tenni (megjegyzéseket, képeket) bármilyen internetes felületen. A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. 

 

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések:

 1. Az iskola igazgatója minden tanévben az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, (az iskola alapító okiratának megfelelően) és az azt tanító nevelőkről.
 2. A szülő minden tanév végén írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnököknek.
 3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának.
 4. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.

A jogszabályi változások (2014-ben ) miatt a házirend módosítása a 17/2014. III. 12. EMMI rendelettel egészül ki.

E rendelet tartalmazza:

 • a tankönyvvé
 • pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
 • a tankönyvtámogatás, 
 • valamint az iskolai tankönyvellátás szabályait.
 • 32. § (1) A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit.
 • (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek kivételével , továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

(6) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.

 • (7) Az iskolának a 26. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét. (Az iskola honlapján, szóbeli illetve, írásbeli közléssel)  (8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni.

             

A tankönyvrendelés helyi rendje

 

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 
 • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
 • A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2014. (II.28.) EMMI rendelet 
 • Az iskola a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/ 2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján megalkotta a helyi tantervét

 

Ingyenes tankönyvellátás 

 

2016/17. tanévre vonatkozóan szeptember 1-jétől az alsó tagozat 1-4 évfolyamán, majd a további években felmenő rendszerben a felső tagozaton is, az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. 

E mellett rászorultsági alapon iskolánkban az 5.-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt.

A jogosultságot okirattal igazolni szükséges. 

Normatív kedvezmény iránti igény nyújthat be az a szülő, akinek gyermeke  

 1. a.  Tartósan beteg (emelt családi pótlék igazolása szükséges) 
 2. b.  Sajátos nevelési igényű – (iskolánk nyilvántartásában szereplő szakértői és rehabilitációs bizottság igazolásával rendelkező tanuló) 
 3. c.   három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása szükséges) 
 4. d.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Az Önkormányzat által kiadott határozat igazolása szükséges) 

 f . a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanulók

Amennyiben a szülő a kedvezményre jogosultságot az iskola felé nem igazolja, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét be kell fizetnie a Könyvtárellátó részére.

Kérjük, hogy ha az ingyenességre jogosultság tekintetében változás történik (az eddig fizetős tanuló ingyenes lesz, vagy az ingyenes tanuló elveszti jogosultságát), azt minél hamarabb jelezzék az iskolának, hogy időben módosíthassuk a rendelési felületen a tanuló adatait.

 

Az ingyenes tankönyvellátást 

 • tankönyvkölcsönzéssel, 
 • használt tankönyv biztosításával, 
 • a nevelőtestület határozata értelmében, a tanulókra vonatkozó az elfogadott nyilatkozatokat a szülő töltse ki és írja alá

A használt könyvek begyűjtése csak így nyer értelmet. 

Tankönyvellátás feladatai, azok határideje, felelőse

Feladat 

a normatív támogatási igény benyújtásának határideje 

2017. január 17. – osztályfőnökök és iskolatitkárság 

a munkaközösségek tantárgyanként összesítik a tankönyvigényt 

2017. február első fele – munkaközösség vezetők 

tankönyvellátási szerződéskötés a KELLÓ-

val 

2017. február - igazgató 

a helyi szabályozás egyeztetése az SZMKval és a tantestülettel 

2017. február közepe - igazgató 

szülői nyilatkozat az iskola által igényelt és nem igényelt tankönyvekről 

2017. február vége – tankönyv felelős

(Fojtóné Molnár Mária és Orosz Ibolya)

a tanulói adatok aktualizálása 

2017. március 26. - tankönyvfelelős 

tankönyvrendelés továbbítása 

2017. március 29 – tankönyvfelelős 

a normatív támogatási igény benyújtásának póthatárideje 

2017. május első hete – iskolatitkárság 

tankönyvrendelés módosítása 

2017. május közepe – szaktanárok, tankönyvfelelős 

használt tartós tankönyvek begyűjtése 

2017. június első fele – szaktanárok 

tankönyv kiszállítás, átvétel 

2017. augusztus - tankönyvfelelős 

tanulók átveszik a könyveket 

2017. szeptember első hete – tankönyvfelelős 

könyvtárba vételezés 

2017. szeptember - tankönyvfelelős 

tankönyv pótrendelés 

2017. szeptember - tankönyvfelelős 

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Az intézmény neve: ........................................................ címe:          ........................................................

OM-azonosítója:           ........................................................

I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló:

diákigazolvány-

neve:                     osztálya:                lakcíme:                azonosító száma:

száma:

A szülő (gondviselő): 

                                                                                                        azonosító          iratának

neve:                               lakcíme:                                                               száma:

típusa:

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 

A tanuló:

a)                     tartósan beteg,

b)                     testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c)                      pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d)                     három- vagy többgyermekes családban él,

e)                      nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f)                       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

d) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak

megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

 

II. Igénylés további kedvezményekre

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem:

Dátum: ....................................

.................................................................. szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem. 

Kelt: .......................................................

...........................................................

iskola igazgatójának aláírása

 

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt.

A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a)                     tartósan beteg (szakorvos, illetve a megállapított családi pótlék igazolja),

b)                     testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

c)                      a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],

d)                     három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

e)                      nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),

f)                       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.

A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére.Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.

Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:

 • iskolából történő kölcsönzéssel,
 • tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy
 • a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja.

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

 

 

 

 

4. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

 

 1. Nyitva tartási rend: 6-20 óráig.
 2. Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
 3. A tanítás kezdete: 8.00 óra. A tanulók gyülekezése 7. 30 és 7. 45 között tanteremben történik. Az ügyeletes tanulók 7. 30-ra jönnek iskolába. Ha rendkívüli ok miatt később kezdődik a tanítás, a tanulóknak az óra kezdete előtt 15 perccel meg kell érkeznie. A tanterembe való megérkezés után a kabátokat, táskákat a tanteremben kell elhelyezni. Heti egy alkalommal reggeli gyülekező az iskola aulájában. Az első óra kezdetéig a tanulók a termekben maradnak, a felelősök ellenőrzik a házi feladatot, fegyelmezetten várják a nevelőt. 
 4. Az iskola területét a tanuló, a kötelező foglalkozások ideje alatt csak az osztályfőnök,

igazgató vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el. 

 1. A szünetet (a tanteremben csak az étkezési idő alatt), az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón, vagy az aulában kell eltöltenie a gyerekeknek. 
 2. A tízórai elfogyasztása:
  1. szünetben: alsó tagozat (tanteremben)
  2. szünetben: felső tagozat (ebédlőben)

A tanítás végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával távoznak az iskolából.

 1. Minden tanuló az adott évfolyamon a napközis csoportjával illetve osztályával ebédel.
 2. A tanulószobai foglalkozás illetve az alsó tagozatos egész napos iskolai foglalkozások

16.00 óráig tartanak. 

 1. A tanítási idő alatt és azon túl az iskola területén csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik tanulószobások illetve valamilyen - tanár által -irányított foglalkozáson vesznek részt.

Kiegészítés: A bejáró tanulók tanítási idő után csak a zsibongóban (aulában) tartózkodhatnak felügyelet mellett.

 1. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfő-péntek 7 óra 30 és 15 óra 30 között.
 2. Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése ügyeleti rend szerint történik. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülnek, ill. a főbejáraton kifüggesztett értesítések tájékoztatnak.
 3. A portaügyelet ideje: 7. 30-13. 30 óráig tart. Fogadják, tájékoztatják, felkísérik az iskolába érkező vendégeket, szülőket a nevelői szobába, ill. az igazgatói irodába.

 

4.1. Csengetési rend:

 

 

ÓRA

 

BECSENGETÉS

KICSENGETÉS

1.-2. évf.

3.-4. évf. 

Felső tagozat

 

 

1.

1.

1.

8.00

8.45

2.

2.

2.

8.55

9.40

3.

3.

3.

9.55

10.40

4.

4.

4.

10.50

11.35

Ebédlősáv

5.

5.

11.45

12.30

5.

Ebédlősáv

6.

12.40

13.25

6.

6.

Ebédlősáv

13.30

14.10

7.

7.

7.

14.20

15.05

8.

8.

8.

15.15

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 A tanulói ügyelet szabályozása A hetes munkája, feladatai:

A hetest az osztályfőnök jelöli ki, megbízatása egy hétre szól.

 • Amíg a nevelő nincs az osztályban, felel a rendért.
 • Ha az órára a nevelő nem érkezik meg, azt jelenti az igazgatóhelyettesnek 10 perccel becsengetés után. 
 • Gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról. Ügyel a tanterem tisztaságára. 
 • Számba veszi a hiányzókat, jelent a nevelőknek.
 • A szünetekben az ablakok kinyitásával szellőztet. Gondosan figyelemmel kíséri, hogy az osztály távozása után ne maradjon a tanteremben nyitott ablak, égő villany, a társak ottfelejtett holmija és zárja a tantermet.

Az ügyeletesek munkája feladatai

-          Az ügyeletet az 5. 6. 7. 8. évfolyam látja el beosztás szerint. 

-          Az ügyeletes tanulók osztályfőnökük irányításával segítik az iskolai rend és fegyelem biztosítását:

 • a bejárati ajtónál, 
 • udvarra néző ajtónál,
 • a folyosókon,
 • udvaron

                   -     A tanulói ügyeleti munka 7 óra 30 perckor kezdődik és az utolsó szünet végéig tart.

A beosztást az ügyeleti felelős készíti el az osztályfőnök jóváhagyásával. 

             

5. A TANULÓK ÉRTÉKEINEK BIZTONSÁGOS MEGŐRZÉSE, AZ ÉPÜLET BERENDEZÉSI

TÁRGYAINAK, FELSZERELÉSEINEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES RENDELKEZÉSEK

 

 • A tanulók kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használják, 
 • A tanulók által behozott értéktárgyakért az iskola és a nevelők, nem vállalnak felelősséget!
 • Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatják, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem vállal felelősséget.
 1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak akkor hozhatnak be, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik és engedélyt kap rá.
 2. Javasoljuk, hogy nagyobb értékű tárgyat, valamint nagyobb összegű készpénzt a

tanulók az iskolába ne hozzanak. Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal az iskola.

 1. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez tanítási idő alatt kiderül, azt a tanuló köteles a nevelőnek leadni. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét. A tanítási órákra csak kikapcsolt állapotban lévő mobiltelefon, vihető be. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. A tanóra végén az eszközöket visszakapják a tanulók. Ha a tanórai és egyéb foglalkozás ideje alatt mégis bekapcsolja, abban az esetben szankciót von maga után. Az osztályfőnök szabálysértésről értesíti az iskola igazgatóját és a szülőt.
 2. Az épület, a tantermek tisztaságára ügyelniük kell, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe kell bedobni. A padon, a szekrényben maguk tartanak rendet az osztályfőnök útmutatásai szerint.
 3. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak, az engedélyt az osztályfőnöknek be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tárolni, a kerékpártárolót csak saját felelősségükre vehetik igénybe.
 4. A TANULÓK TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK

 

 1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 2. Tanulmányi kirándulásokon, üzemlátogatásokon kötelesek a közös programokhoz alkalmazkodva, fegyelmezetten viselkedni, a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartani.
 3. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelnek, például baleset történik, haladéktalanul szólni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, szakértelem hiányában nem avatkozhatnak be önkényesen a nagyobb veszély elkerülése érdekében.
 4. Elsősegélynyújtásért tanítási időben a felügyeletet ellátó tanárhoz fordulhatnak.
 5. A tanév első napján az osztályfőnökök tájékoztatnak a baleset és tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanulók kötelesek betartani. 
 6. Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy ne veszélyeztessék saját maguk, s társaik testi épségét.
 7. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó) az iskola területére, illetve az iskola által szervezett programokra hozni tilos. 
 8. Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat ( szúró – vágó ) az iskola területére és az iskola által szervezett programokra elvinni tilos.
 9. Tűz- és bombariadó esetén (félperces szaggatott csengetés jelzi) az iskola épületét a kijelölt útvonalon fegyelmezetten kell elhagyni.
 10. Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos!
 11. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, számítástechnika-, testnevelés-, fizika-, és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első órákon. 
 12. Iskolánk tanulói 24V-nál nagyobb feszültséggel működő elektromos berendezést nem készíthetnek, nem szerelhetnek, nem javíthatnak.
 13. A fali tűzoltó készülékhez és a konnektorokhoz nyúlni szigorúan tilos!

 

7. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

 

 Tanulószoba, tanulószobai, szakkör, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

 1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés- a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével- önkéntes. 
 2. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a jelentkezés egy tanévre szól.
 3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. 
 4. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 
 5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanulót az igazgató a foglalkozásokról kizárhatja.

 

7/a. REHAILITÁCIÓS TANÓRAI ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

 

 1. A (re)habilitációs tanórai foglalkozás illetve a fejlesztő foglalkozás az adott tanulókra vonatkozóan kötelező, a számukra kiállított szakértői vélemény alapján.
 2. A (re)habilitációs tanórai  foglalkozásról illetve a fejlesztő foglalkoztatásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
 3. A (re)habilitációs tanórai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztás következményei megegyeznek a tanórákról való igazolatlan mulasztásokéval.

 

7/b. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett- az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi

 

 • Iskolai sportkör
 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók
 • Kirándulások
 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
 • Szabadidős foglalkozások

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes.

 

8.   MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

PÉLDÁS: annak a tanulónak a magatartása, aki:

-          magatartásával társainak példát mutat, viselkedése, beszéde kulturált

-          betartja a házirendet

-          kötelesség– és tisztelettudó

-          a közösségben aktív, megbízható

-          iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti iskolánk hírnevét

-          társaival szemben jóindulatú, segítőkész, udvarias

-          nincs igazolatlan hiányzása

-          szorgalma legalább jó

 

JÓ: annak, aki:

-          a közösségi munkában részt vesz, de nem kezdeményez

-          az iskolai és az iskolán kívüli viselkedése általában jó

-          igyekszik a házirend következetes betartására

-          általában kötelesség- és tisztelettudó

-          osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetése nem volt a félév során

-          nincs igazolatlan hiányzása

 

VÁLTOZÓ: annak, aki:

-          kötelességét pontosan teljesíti

-          udvariatlan, társaival szemben esetenként agresszív

-          közösségi munkában nem vesz részt

-          rendszeretete kifogásolható

-          osztályfőnöki intést, megrovást kapott

-          a házirendet megsérti

-          legfeljebb 6 óra igazolatlan hiányzása van

 

ROSSZ: annak, aki:

-          hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tűnik ki

-          a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja

-          nem tartja be az iskola törvényeit

-          társainak rossz példát mutat, agresszív

-          igazgatói figyelmeztetést, intést vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetést kapott

 

9.  SZORGALMI KÖVETELMÉNYEK

 

PÉLDÁS:annak a tanulónak a szorgalma, aki:

-            kötelességtudó, pontos, megbízható munkavégzésű

-            erejéhez, egyéni adottságaihoz képest jól teljesít

-            tanítási órákon aktív

-            korábbi tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja

-            felszerelése tiszta, esztétikus és hiánytalan

-            a kötelező tananyagon kívül kiegészítő feladatokat vállal

 

JÓ: a tanuló szorgalma, ha:

-            iskolai és otthoni munkáját teljesíti

-            erejéhez, adottságaihoz képest igyekszik, felkészül a tanítási órákra

-            felszerelése és írásbeli munkája általában rendes

-            tanulmányi eredményét megtartja

 

VÁLTOZÓ: ha:

-            iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést

-            kötelességeit csak figyelmeztetés után teljesíti

-            többször otthon hagyja a felszerelését

-            többször nincs kész a házi feladata

-            írásbeli munkája és rendszeretete, felszerelésének állapota kifogásolható

-            tanulmányi eredményében visszaesés tapasztalható

 

HANYAG: ha:

-            képességeihez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében

-            tanulmányi eredményében nagymérvű visszaesés tapasztalható

-            valamely tantárgyból / tantárgyakból / elégtelen a tudása

-            kötelességét rendszeresen elmulasztja, megbízhatatlan

-            felszerelése, házi feladata rendszeresen hiányzik

                   -      

10.  A TANULÓK JUTALMAZÁSA

 

Fokozatok:

-          szaktanári dicséret

-          osztályfőnöki dicséret

-          igazgatói dicséret

-          tantestületi dicséret

 

Jutalmak:

1. Osztályfőnöki dicséretet kapnak:

-          a körzeti versenyek helyezettjei 

-          a tartósan kiváló közösségi munkát végzők

2. Igazgatói dicséretet kapnak:

-          Körzeti versenyek 1-3. helyezettjei

-          a megyei vagy országos versenyek helyezettjei

-          Legkiválóbb végzős tanulóink felkerülnek az „Akikre büszkék vagyunk című tablóra”.  

 

11.  A TANULÓK BÜNTETÉSE

Fokozatok:

             Fegyelmező intézkedések

-          szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés

-          írásbeli figyelmeztetés / szaktanári, osztályfőnöki /

-          írásbeli oszt. f-i intés, megrovás

-          igazgatói figyelmeztetés

-          igazgatói intés

-          igazgatói megrovás

-          tantestületi megrovás.

             

Fegyelmi intézkedések:

                            Megrovás,

                            Szigorú megrovás,

-          áthelyezés másik osztályba vagy iskolába, 

A fegyelmi büntetés kiszabását fegyelmi tárgyalás előzi meg.

 

Büntetések:

1. Osztályfőnöki figyelmeztetést, intést, megrovást kap:

-          a sorozatosan fegyelmezetlen, tanítási órát rendszeresen zavaró tanuló

-          a durva, verekedő, trágár beszédű tanuló

-          aki hazudik, jegyet, aláírást, okiratot hamisít

-          aki dohányzik

-          aki lop

2. Igazgatói figyelmeztetést, intést, megrovást kap:

-            aki mások testi épségét súlyosan veszélyezteti

-            aki nagyobb anyagi kárt, okozó vétséget követ el, aki más tulajdonát eltulajdonítja

-            aki az iskolában dohányzik

-            aki az iskolába szeszesitalt hoz, illetve fogyaszt

-            aki kimeríti a közbotrányokozás vétségének kritériumait

 

12.  FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI

 

 1. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben- a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. Kiemelkedően veszélyes és

súlyosan elitélendő cselekedetnek minősül az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása. Ez már az első esetben osztályfőnöki intést von maga után.

 

 1. A tanulóval szemben a következő intézkedés hozható:  Szóbeli figyelmeztetés  A szóbeli intés lehet:
 • Szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló fegyelmezetlenség miatt.
 • Ügyeletes tanári: a tanítás előtt, vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt.
 • Osztályfőnöki: a tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség szegése, a házirend enyhébb megsértése miatt.
 • Tanulószobát vezető nevelő: a tanulószoba kötött vagy szabadidős foglalkozásain előforduló fegyelmezetlenség miatt.
 • Szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli intés

 

 1. Az osztályfőnöki írásbeli intés az osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé.
 2. Mivel a szülő kötelessége, hogy „figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit”, ezért kötelezzük a gyermeket, hogy a jegyeit beírassa minden tanárral a tájékoztató füzetbe.
 3. Az igazgatói intést, a körülmények mérlegelésével az osztályfőnök kezdeményezi.
 4. Háromszori szaktanári, osztályfőnöki, tanulószobát vezető nevelő, igazgatói figyelmeztetés, illetőleg az azt követő háromszori intés eredménytelensége, vagy súlyosnak minősített egyszeri vétség esetén, fegyelmi eljárást kezdeményezhet a nevelőtestület. A fegyelmi eljárás konkretizálása, menete 2. sz. melléklet.
 5. A fegyelmi eljárás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása a fegyelmi bizottság feladata.

A fegyelmi bizottság tagjai:

 • igazgató vagy helyettes
 • osztályfőnök
 • a tanulót oktató-nevelő pedagógus/szaktanár, 
 • tanulószobás nevelő 
 • gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 • diákönkormányzat-vezető

8. Kiszabható büntetések az eljárás során:

 • Megrovás
 • Szigorú megrovás
 • Áthelyezés másik oktatási intézménybe akkor, ha ebben a tényben a két intézmény vezetője megállapodott. 

 

13. A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK,  A TANULÓSZOBA RENDJE

 

 1. A tanulószobai foglalkozások 16.00 tartanak.
 2. A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és du. 16.00 óráig tartanak. 
 3. A tanuló a tanulószobás foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.
 4. A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek, az iskolai étkeztetés keretein belül.
 5. Egyéni és közösségi ügyeikben segítséget kérhetnek tanulószobás nevelőiktől.

Nevelőik segítségét kérhetik tanulmányaikhoz. 

Étkezés:

 1. Az ebédelés a délelőtti tanítási órák végeztével csoportonként a nevelők vezetésével történik, beosztás szerint.
 2. Aki az ebédjét elfogyasztotta köteles leülni a kijelölt helyére és megvárni csoporttársait. 
 3. Az ebédlőben saját és társaik testi épsége érdekében körültekintően kell közlekedni.
 4. Az uzsonna elfogyasztása a tanteremben történik, pedagógus felügyelete mellett.

 

 

Szabadidős tevékenység:

 1. A tanulószobai foglalkozás szerves része a levegőzés az udvaron. Az udvaron azonban csak nevelő engedélyével tartózkodhatnak, és az ő tudtával - indokolt esetben - jöhetnek be az épületbe a levegőzés vége előtt.

Tanulási idő:

 1. A tanulószobás tanulóidőben a betartandó szabályok megegyeznek a tanórai szabályokkal.
 2. A tanulószobai foglalkozások 16.00 óráig tartanak. Indokolt esetben (pl. orvosi vizsgálat, hivatalos ügyintézés) szülői kérésre az igazgatónő adhat engedélyt a távolmaradásra.
 3. A tanulók a tanítási órák után az arra kijelölt tanteremben gyülekeznek, ahol a tanulószobai foglalkozást vezető pedagógus várja őket
 4. A tanulószobai csoport tanulói a tanulószoba vezetőjével rendezett formában indulnak ebédelni, és az udvari szabadidős foglalkozásokon is a pedagógus közelében kell tartózkodniuk.
 5. A délutáni szabadidős foglalkozások helye az iskolaudvar, esős idő esetén a tanterem.
 6. A tanulók a délutáni tanulási idő alatt készítsék el az aznapi írásbeli és szóbeli házi feladatokat, illetve a maradék időben a másnapi tanórákra készüljenek.
 7. A szakkörökre csak pedagógusi egyeztetés után és engedéllyel mehetnek.
 8. Tanulószobán a fegyelmezetlen viselkedés, mások figyelmének elvonása a tanulástól tilos. Ugyanazok rendszabályok érvényesek, mint a tanórákon. Így a kirívó magatartási, tanulmányi problémák a fegyelmi füzetbe kerülnek, s a magatartás és szorgalom jegyeket befolyásolják.
 9. A tanulószobai foglalkozás után a tantermet rendezetten, tisztán hagyják ott, majd rendezetten, fegyelmezetten pedagógusi felügyelettel távoznak az iskolából.
 10. Felmentés indokolt esetben, tanulmányi átlaghoz kötötten, igazgatói engedéllyel lehetséges.

 

             

14.sz. Melléklet

 1. Tilos az iskolába rágógumit, illetve napraforgó magot hozni.
 2. Tilos a szélsőséges, másokat megbotránkoztató, félelmet keltő,

balesetveszélyes öltözék viselése, (testékszer, hajfestés, körömfestés, smink, feltűnő hajviselet, fiúknak fülbevaló viselete, halálfejes motívumok a ruházaton, nyakláncon és a testre festve, tiltott jelkép viselése, rajzolása).

 1. Tilos az agresszív viselkedés.

 

ELVÁRÁSAINK

 

 1. A megfelelő tiszteletadás érdekében a tanterembe érkező és onnan távozó tanárt, látogatót a tanulók illendően köszöntsék, felállással.
 2. A tanulók az iskolában udvariasan köszönjenek az iskola valamennyi dolgozójának.
 3. Elvárjuk, hogy a tanulókkal való minden érintkezésben az udvariasság szabályait tartsák be.
 4. Az iskola minden diákjának a hasat és derekat teljesen takaró felsőruházatot kell viselnie.
 5. Elvárjuk a szélsőségességektől mentes és kulturált beszédstílust.
 6. A tanítás zavartalansága és értéktárgyaiknak megőrzése érdekében elvárjuk, hogy a tanulókat szüleik csak az iskola kapujáig kísérjék, és tanítás után ott várjanak rájuk. Kivétel az első osztályosok szülei az első tanév első hónapjában.
 7. A szülők délután a tanulószobás gyerekeket az aulában, várják.
 8. Az ebédlőben a tanulók csak nevelői felügyelettel étkezhetnek.
 9. A tanulók öltözetének tisztának, ápoltnak, a korosztályának megfelelőnek kell lennie. Viselkedésükkel és öltözködésükkel meg kell adni a tiszteletet tanítóiknak, tanáraiknak, az itt dolgozó felnőtteknek és egymásnak. A fiúk iskolába lépéskor sapkájukat vegyék le. Javasoljuk, hogy a balesetet okozó ékszereket, pl. fülbevalót, gyűrűt, karkötőt ne viseljék, különösen a testnevelés és technika órákon. Az elveszett értéktárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. sz. Melléklet                                                                                 Ikt.: 380/2017

 

A HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI  A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK  MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN  (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK)

 

 

 • Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
 • Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.
 • A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
 • A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
 • A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. 
 • A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.

AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓBALESETEK ESETÉN

 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

 • a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
 • ha szükséges orvost kell hívnia,
 • a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 • a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.
 • E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.
 • A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
 • Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának, munkavédelmi felelősének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
 • A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) fogalmazza meg, mi minősül tanuló- és

gyermekbalesetnek: „minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is”. 

 • Egyéb: a tanórán kívül tartott tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, erdei iskolák, táborozások, szabadidős foglalkozások, sportversenyek, egyéb versenyek.

Az autóbusszal történő utazás előtt elkészítendő írásos nyilatkozatok. dokumentumok:

 • Írásos nyilatkozat: tartalmazza, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásnak, az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, rendelkezik érvényes okmánnyal.
 • Buszvezető nyilatkozata: aláírásával igazolja, hogy megfelelő egészségügyi állapotban áll munkába és nem szed nyugtatószert, nem aluszékony, nem drogozik.
 • A szállítást végző cég nyilatkozata: igazolja, hogy az utazás előtt a gépjármű műszaki állapotának átvizsgálása megtörtént (részletesen megnevezve az átvizsgált részeket), indulásra kész műszaki állapottal rendelkezik (pl. a gépjármű kerekének levegőszintje, olajszint, ablaktörlő folyadék, stb.).

Továbbá igazolja, hogy a gépjármű forgalmi érvényessége, érvényes okmányai rendben vannak (fénymásolata a nyilatkozat melléklete).

 • Utazási Szerződések: a személyszállítást végző sofőrök pihenési idejének meghatározása, amennyiben a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23 óráig, azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23:00 óra és hajnali 04:00 közötti idősávban a sofőröknek mindenképpen egy szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre.
 • Utas lista
 • Kísérő pedagógusok nyilatkozata:  

-          a diákok rendelkeznek-e balesetbiztosítással?

-          utazás előtt írásban nyilatkozik a rábízott gyerekekért felelősséget vállalva

-          balesetvédelmi oktatást tart a kiránduláson résztvevő tanulóknak és azok szüleinek.

Jegyzőkönyvet készít részletesen az oktatás anyagáról, jelenléti ívet készít (amelyre felvezeti a neveket)

-          elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik

-          meg kell határozni, hogy meddig terjed a kísérő pedagógus (a tanár) felelőssége egy osztálykiránduláson, tanulmányi kiránduláson.

-          az osztálykirándulásokon a gyerekek testi épségének védelme a tanár kötelessége

-          szülők tájékoztatása, utazások előtt szülői értekezlet, jegyzőkönyv

-          ha a gyermek kárt okoz másoknak (akár idegennek is), vagy kárt okoznak egymásnak és maguknak, akkor a felelősség a kár okozóját terheli.

-          Jegyzőkönyvnek (forgatókönyvnek) tartalmaznia kell:

-          a kirándulás útvonalát

-          a tanár elérhetőségét

-          táblázatot a gyerekek nevével és a szülő elérhetőségével

-          mellékelni kell a szállítócég licencszámát, biztosítási számát

-          mellékelni kell a szabályzatot, a kirándulás programját

-          minden gyermeknek szülői beleegyezést (típusnyomtatványt) kell vinnie, amelynek tartalmaznia kell, hogy mikor, kivel megy a gyermek, a szülő aláírja, hogy elengedi a gyereket azzal a bizonyos tanárral, a gyermek is aláírja, hogy tudomásul veszi a szabályzatot

-          megfelelő orvosi papírral kell rendelkeznie minden gyermeknek, mely tartalmazza a rá vonatkozó egészségügyi diagnózisát (gyógyszerérzékenység, allergia stb.) Ha nincs iskolaorvos, ott a családorvostól kell igazolást kérni.

-          külföldi kirándulásoknál ugyanez az eljárás, csak ott még kell szülői beleegyezés, hogy kivihetjük a gyereket az országból.

-          információ szükséges a szállítócégek adatairól

-          a szállást és étkezést biztosító vendéglátóegység lepecsételt bizonylatát, amelyben vállalják, hogy az adott időszakban bizonyos számú gyermeknek szállást és ellátást biztosítanak

 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirendjének módosításának elfogadása és jóváhagyása

 

 

Az iskolai Házirendet az iskolai diákönkormányzat 2017. március 13. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

 

                                                                                           ………………………………..                                                                                         iskolai diákönkormányzat vezetője

 

Az iskolai Házirendet a szülői munkaközösség iskolai vezetősége 2017. március 10. napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

                                                             

                                                                                                ……………………………….          

                                                                                                 szülői munkaközösség vezetője

 

Az iskolai Házirendet az iskola nevelőtestülete 2017. március 14. napján tartott ülésén elfogadta

 

 

Jóváhagyta:

                                                                                                ………………………………

                                                                                                           Solymosi Imréné

                                                                                                           intézményvezető

 

 

Ónod, 2017. március 14. 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 261
Tegnapi: 133
Heti: 261
Havi: 3 349
Össz.: 633 749

Látogatottság növelés
Oldal: 6.3. Házirend
ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - onodialtalanosiskola.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: onodi altalanos iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »