ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3551 Ónod, Nyéki út 4.

Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

3551 Ónod, Nyéki utca 4.

Tel./Fax: 46/466-122     e-mail: lorantffyaltisk@gmail.com

 

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

 

A tankönyvrendelés helyi rendje

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 
 • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
 • A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2014. (II.28.) EMMI rendelet 
 • Az iskola a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/ 2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján megalkotta a helyi tantervét

 

Ingyenes tankönyvellátás 

2016/17. tanévre vonatkozóan szeptember 1-jétől az alsó tagozat 1-4 évfolyamán, majd a további években felmenő rendszerben a felső tagozaton is, az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. 

E mellett rászorultsági alapon iskolánkban az 5.-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt.

A jogosultságot okirattal igazolni szükséges. 

Normatív kedvezmény iránti igény nyújthat be az a szülő, akinek gyermeke  

 1. a.  Tartósan beteg (emelt családi pótlék igazolása szükséges) 
 2. b.  Sajátos nevelési igényű – (iskolánk nyilvántartásában szereplő szakértői és rehabilitációs bizottság igazolásával rendelkező tanuló) 
 3. c.   Három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása szükséges) 
 4. d.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Az Önkormányzat által kiadott határozat igazolása szükséges)
 5. e.   A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanulók

 

Amennyiben a szülő a kedvezményre jogosultságot az iskola felé nem igazolja, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét be kell fizetnie a Könyvtárellátó részére.

Kérjük, hogy ha az ingyenességre jogosultság tekintetében változás történik (az eddig fizetős tanuló ingyenes lesz, vagy az ingyenes tanuló elveszti jogosultságát), azt minél hamarabb jelezzék az iskolának, hogy időben módosíthassuk a rendelési felületen a tanuló adatait.

 

Az ingyenes tankönyvellátást 

 • tankönyvkölcsönzéssel, 
 • használt tankönyv biztosításával, 
 • a nevelőtestület határozata értelmében, a tanulókra vonatkozó az elfogadott nyilatkozatokat a szülő töltse ki és írja alá

A használt könyvek begyűjtése csak így nyer értelmet. 

Tankönyvellátás feladatai, azok határideje, felelőse

Feladat 

a normatív támogatási igény benyújtásának határideje 

2017. január 17. – osztályfőnökök és iskolatitkárság 

a munkaközösségek tantárgyanként összesítik a tankönyvigényt 

2017. február első fele – munkaközösség vezetők 

tankönyvellátási szerződéskötés a KELLÓ-

val 

2017. február - igazgató 

a helyi szabályozás egyeztetése az SZMKval és a tantestülettel 

2017. február közepe - igazgató 

szülői nyilatkozat az iskola által igényelt és nem igényelt tankönyvekről 

2017. február vége – tankönyv felelős

(Fojtóné Molnár Mária és Orosz Ibolya)

a tanulói adatok aktualizálása 

2017. március 26. - tankönyvfelelős 

tankönyvrendelés továbbítása 

2017. március 29 – tankönyvfelelős 

a normatív támogatási igény benyújtásának póthatárideje 

2017. május első hete – iskolatitkárság 

tankönyvrendelés módosítása 

2017. május közepe – szaktanárok, tankönyvfelelős 

használt tartós tankönyvek begyűjtése 

2017. június első fele – szaktanárok 

tankönyv kiszállítás, átvétel 

2017. augusztus - tankönyvfelelős 

tanulók átveszik a könyveket 

2017. szeptember első hete – tankönyvfelelős 

könyvtárba vételezés 

2017. szeptember - tankönyvfelelős 

tankönyv pótrendelés 

2017. szeptember - tankönyvfelelős 

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Az intézmény neve: ........................................................ címe:             ........................................................

OM-azonosítója:           ........................................................

I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló:

diákigazolvány-

neve:                     osztálya:                lakcíme:                azonosító száma:

száma:

A szülő (gondviselő): 

azonosító iratának száma:                                          típusa:

neve:                                                                          lakcíme: 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 

A tanuló:

a)                     tartósan beteg,

b)                     testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c)                      pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d)                     három- vagy többgyermekes családban él,

e)                      nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f)                       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

d) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak

megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

 

II. Igénylés további kedvezményekre

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem:

Dátum: ....................................

.................................................................. szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem. 

Kelt: .....................................................

...........................................................

                                           iskola igazgatójának aláírása

 

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt.

A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a)                     tartósan beteg (szakorvos, illetve a megállapított családi pótlék igazolja),

b)                     testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

c)                      a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],

d)                     három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

e)                      nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),

f)                       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.

A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére.Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.

Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:

 • iskolából történő kölcsönzéssel,
 • tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy
 • a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja.

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.  

 

 

                                                                                                          Solymosi Imréné

                                                                                                           intézményvezető

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 48
Tegnapi: 128
Heti: 759
Havi: 2 653
Össz.: 637 577

Látogatottság növelés
Oldal: 15. A tankönyvellátás rendje
ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - onodialtalanosiskola.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: onodi altalanos iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »